Algemene voorwaarden - augustus 2010

www.feestzalenvanvlaanderen.be is eigendom van:
Fvv-Webcreation
verantwoordelijke: Johan Van Ermen
info@fvv-webcreation.be
BE0821134791

1. Adverteren op www.feestzalenvanvlaanderen.be:
Voor feestzaalhouders:
Vanaf 01 april 2012 aanpassing eenmalige plaatsingskost om uw feestzaal op de website www.feestzalenvanvlaanderen.be te plaatsen.

Meer info voor het plaatsen van uw feestzaal.

Alle andere advertenties op www.feestzalenvanvlaanderen.be zijn betalend. Prijzen op aanvraag via info@feestzalenvanvlaanderen te verkrijgen.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Fvv-Webcreation, zijn vrijblijvend.

3. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon of op de factuur.

4. Onze diensten zijn ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum.
Alle bestellingen zijn bindend zodra de klant een factuur ontvangt voor de dienstverlening. Annulaties van bestellingen door de klant zijn mogelijk, doch hiervoor worden 10 euro administratiekosten in rekening gebracht indien reeds een factuur werd aangemaakt.

5. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

6. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

7. Klachten betreffende de verstrekte diensten, van welke aard ook, kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk worden bekendgemaakt aan Fvv-Webcreation binnen de zeven werkdagen na levering of begindatum van het presteren van de diensten. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

8. De klant begrijpt dat de diensten die Fvv-Webcreation aanbiedt van die aard zijn dat ze kunnen onderbroken worden door vele redenen buiten de wil van Fvv-Webcreation om en dat problemen en schade als gevolg van deze onderbrekingen moeilijk te voorzien zijn. Daarom gaat de klant akkoord dat het bedrijf nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor eender welke schade veroorzaakt door oorzaken die niet binnen de controle van Fvv-Webcreation liggen. De klant gaat verder ermee akkoord dat het bedrijf zijn verantwoordelijk voor schade door nalatigheid, in alle gevallen, zonder enige uitzondering, nooit hoger kan zijn dan het bedrag betaald door de klant voor die periode dat de schade zich voordeed. In geen enkel geval en zonder enige uitzondering kan Fvv-Webcreation verantwoordelijk gesteld worden voor, directe of indirecte, schade en/of verlies.

9. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Fvv-webcreation worden meegedeeld.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.